Souhlas se zpracováním osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A

 

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 47/2019 Sb, o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“). V souladu s právní úpravou Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

 

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost HEDVA, a.s. se sídlem 
Na Stráni 572/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 288 28 291, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. B 3048 (dále jen „Společnost“). 

 

NA JAKÉM ZÁKLADĚ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Zpracování je zákonné, pouze pokud je splněna nejméně jedna z těchto podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

 1. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

 2. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

 3. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje;

 4. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

 5. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena Společnost;

 6. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

 

Osobní údaje jsou zpravovány v rozsahu, v jakém je poskytnete Společnosti, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se Společností, nebo které Společnost shromáždila jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, či k plnění zákonných povinností Společnosti. Dále Společnost zpracovává údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů v rámci Vámi uděleného souhlasu. 

 

V případě, že vyplníte kontaktní formulář na našem webu www.hedva.cz, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo. 

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů, osobní údaje k těmto účelům:

 1. jednání o smluvním vztahu

 2. plnění smlouvy

 3. ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob 

 4. archivnictví vedené na základě zákona

 5. plnění zákonných povinností ze strany správce

 6. ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

 7. výběrová řízení na volná pracovní místa

 8. účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

 

Poskytování údajů za účelem uvedeným pod body a) až f) je povinné. Ke zpracování osobních údajů k těmto účelům není potřebný Váš souhlas. Zpracování těchto údajů nelze odmítnout.

 

Pokud jsou zpracovávány Vaše osobní údaje, za jiným účelem než za účelem uvedeným v bodech a) až f), je Společnost oprávněna zpracovávat tyto osobní údaje pouze s Vaším souhlasem. 

 

V případě, že vyplníte kontaktní formulář na našem webu www.hedva.cz, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem náboru nových zaměstnanců nebo za účelem nezávazné poptávky zboží a služeb na základě Vámi uděleného souhlasu. 

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ POSKYTNUTÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI:

3 roky

 

INFORMACE O ZDROJI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme osobní údaje, jež jste nám poskytli, údaje z dostupných veřejných rejstříků a dalších veřejných zdrojů a údaje, které jsme získali od státních úřadů a databází. Na základě Vašeho souhlasu můžeme také zpracovávat další údaje, které jsou uvedené ve Vámi uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

 

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně v písemné a v elektronické formě pracovníky společnosti. V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat Společnost o informace, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejdříve muset ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve své žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. Naše Společnost může s odůvodněním zamítnout Vaše požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné. 

Máte právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

V případě, že jste udělil/a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu bez zbytečného odkladu vymazat. Právo na výmaz osobních údajů se nevztahuje na zpracovávané osobní údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy či jiných zákonných důvodů oprávněných zájmů. 

Máte právo, aby Společnost omezila zpracování Vašich osobních údajů do doby vyřešení podnětu práva na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu sídla Společnosti. 

Máte právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Společnost Vás bude informovat o těchto skutečnostech s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

V případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje Společnost nezpracovává v souladu s platou legislativou ČR a EU, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a Společnost prověří oprávněnost Vašeho požadavku. V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Společnost zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, které se Vás týkají a jež jste poskytl/a Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo požádat Společnost o předání těchto údajů jinému správci, a to v případech stanovených právními předpisy.

V případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, máte právo na kopii osobních údajů.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Práva specifikovaná výše můžete uplatnit písemně na adresu sídla Společnosti tj. na adrese HEDVA, a.s., se sídlem Na Stráni 572/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 288 28 291, kde jsou k dispozici také formuláře žádosti nebo elektronicky na adrese [email protected].

Další informace o Vašich právech ohledně ochrany osobních údajů naleznete také na internetové adrese http://www.uoou.cz. 

 

Novinky, které se jinde nedozvíte aneb textilie pod lupou.

Novinka

Celozávodní dovolená

Dovolujeme si oznámit, že ve dnech 29.7.-11.8.2024 bude naše firma uzavřena z důvodu celozávodní dovolené. Budeme se na Vás těšit opět od 12.8.2024

Novinka

Techtextil 2024 Frankfurt

V době od 23.4. do 26.4. se budeme účastnit veletrhu Techtextil 2024 ve Frankfurtu. Jedná se o mezinárodní veletrh technických textilií a netkaných textilií.